Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Worksafe Nederland B.V. Deze voorwaarden treden in werking per 2 oktober 2014 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 60487313.

1 – Definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (vervolg) overeenkomst(en) tussen Worksafe Nederland B.V., hierna te noemen Worksafe, en op de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht tot werk geeft, hierna te noemen de Opdrachtgever.
2. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Worksafe gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Worksafe gesloten overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomst worden aangemerkt.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de zijde van Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 – Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en kennen een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij er schriftelijk een andere termijn is afgesproken.
2. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Worksafe eerst nadat deze schriftelijk door Worksafe zijn bevestigd.
3. Worksafe kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daar van, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of betreft.
4. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigt en Worksafe met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst te hebben verstrekt en akkoord te hebben gegeven voor het verrichten van de werkzaamheden dan wel voor het leveren van goederen conform de aanbieding en factuur van Worksafe.

3 – Prijs en prijswijziging

1. De door Worksafe opgegeven prijzen zijn exclusief de geldende omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Bij de prijzen benoemd in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, wachttijden, reis- en parkeerkosten en kosten voor het aanvragen van noodzakelijke vergunningen.
3. De (inhoud van) aanbiedingen, prijzen, offertes en brochures van Worksafe zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelingen afspraken en aanbiedingen van Worksafe of haar ondergeschikten zijn niet bindend.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, zal Worksafe de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen. Dit is tevens van toepassing indien Opdrachtgever vooraf aan de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt welke voor de prijsbepaling van belang zouden zijn geweest.

4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt er voor dat Worksafe tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens waaronder te verstaan goedkeuringen zoals vergunningen en ontheffingen.
2. Opdrachtgever zorgt voor de vrije toegang van panden en daken, zulks ten behoeve van Worksafe of aan Worksafe gelieerde bedrijven. Indien dit niet (tijdig) geregeld is, kan Worksafe extra kosten aan Opdrachtgever doorbereken, dan wel uitvoering van de werkzaamheden opschorten. Vertragingskosten kunnen in dat geval doorberekend worden.
3. Indien uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft Worksafe het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Met betrekking tot de uitvoering van opdrachten en werkzaamheden heeft Worksafe een inspanningsverplichting. Keuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek van het pand of object: dat wat men redelijkerwijs kan zien en voelen van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen van het te keuren pand of object. De rapporteringen van Worksafe dragen een algemeen karakter en betreffen een momentopname.
5. Belemmerende factoren tijdens de inspectie, zoals jaargetijen, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke, hebben invloed op de visuele waarneembaarheid. Worksafe is niet gehouden destructief onderzoek te doen.
6. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dienst Opdrachtgever Worksafe de gelegenheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn haar verplichting na te komen.
7. Worksafe is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus geleverde of uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren.
8. Bij levering van goederen en/of producten is Opdrachtgever verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem door Worksafe ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtnemer de afname weigert of nalatig is met de afname, dan is Worksafe gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
9. Bij een (noodzakelijke) aanpassing of wijziging tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen onderling tot een nieuwe prijs komen dan wel tot een nieuwe overeenkomst overgaan. Worksafe zal zoveel als mogelijk hier een schriftelijke prijsopgaaf voor doen.
10. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan Worksafe kan worden toegerekend, zal Worksafe de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt tevens voor verhoging van de prijs die voortvloeit uit een verplichting van de wet- of regelgeving.
11. Indien Worksafe tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, zal Worksafe hiervan melding doen aan Opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

5 – Meerwerk

Ingeval Opdrachtgever toevoegingen of verandering in het overeengekomen werk verlangt, kan Worksafe slechts dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer zij Opdrachtgever tijdig op heeft gewezen, tenzij Opdrachtgever die noodzaak (prijsverhoging) uit zichzelf had kunnen begrijpen.

6 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. De overeenkomst kan, wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van Worksafe, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en met vermelding van de reden van de opzegging, door Opdrachtgever worden opgezegd.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever, dan wel bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de uitvoering van de werkzaamheden door Worksafe, en bij tussentijdse beëindiging door Worksafe wegens verwijtbare handelingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht Worksafe te betalen voor de voor het gehele werk geldende prijs met in mindering gebracht het door Opdrachtgever reeds betaalde werk.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht van Worksafe om volledige schadevergoeding te vorderen.

7 – Oplevering van de werkzaamheden

1. Indien Worksafe te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is en Opdrachtgever het werk niet binnen 14 dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als zijnde correct en volledig opgeleverd beschouwd.
2. Na oplevering is het werk voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Worksafe is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.

8 – Aansprakelijkheid

1. Indien Worksafe aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld met een maximum van eenmaal de factuurwaarde. In geval Worksafe voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
2. Worksafe dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is, door Opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken binnen redelijke termijn te herstellen of de uit deze gebreken voortvloeiende schade te beperken op te heffen.
3. De aansprakelijkheid van Worksafe is uitgesloten in geval van:
– indirecte schade van Opdrachtgever of derden zoals bedrijfsschade;
– schade van welke aard ook die verband houdt met niet visueel waarneembare zaken, onderdelen of gebreken;
– schade verband houdend met, of ten gevolge van, verkeerder kostenbegroting en/of verkeerde prijsopgaven;
– schade door het niet of niet volledig vermelding in het keuringsrapport of adviesrapport van onvolkomenheden zoals verontreinigingen en milieuproblemen;
– schade voortvloeiend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie;
– schade als gevolg van de uitvoering (door derden) van door Worksafe bij haar rapportage gegeven adviezen of aan te brengen voorzieningen;
– gevolgschade.
4. Worksafe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
5. Opdrachtgever vrijwaart Worksafe van alle aanspraken van derden terzake van door Worksafe verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig de oorzaak.
6. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt indien de vordering niet binnen 1 maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan Worksafe is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen 1 jaar na dat tijdstip de zaak in rechte aanhangig heeft gemaakt.
7. Opdrachtgever draagt het volledige risico van schade veroorzaakt door gebreken in het dak of gebreken in materialen op het dak of materialen die Worksafe ter beschikking zijn gesteld om haar werkzaamheden te verrichten.
8. Worksafe is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende of ondergeschikten.

9 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Worksafe zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Worksafe, werkstakingen bij Worksafe of aanverwante bedrijven en derden waarmee Worksafe samenwerkt, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
2. Worksafe heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt, intreedt nadat Worksafe haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft Worksafe het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomst, op te schorten. Indien de verhindering langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Worksafe is gerechtigd in geval bij het intreden van de overmacht het reeds nagekomen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

10 – Betaling en rente

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze 14 dagen is Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Worksafe direct opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
3. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande factuur of facturen, ongeacht op Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van betwiste facturen. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vorderingen van Opdrachtgever op Worksafe.
5. Bij verzuim van de Opdrachtgever komen alle redelijke kosten voor zijn rekening, waaronder te verstaan de gerechtelijke kosten, en daarnaast de buitengerechtelijk incassokosten welke zijn gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 250,00 euro.

11 – Ontbinding van de overeenkomst

1. De vordering van Worksafe op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Worksafe omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Worksafe Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is
2. In genoemde gevallen is Worksafe gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

12 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, rapporten en andere bescheiden die Worksafe bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Worksafe heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen en foto’s die worden bedoeld in de Auteurswet.
3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Worksafe te herhalen zonder uitdrukkelijke toestemming van Worksafe.

13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door Worksafe geleverde goederen het uitsluitend eigendom van Worksafe.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Worksafe veilig te stellen, waaronder te verstaan een passende verzekering voor de goederen. Bij een eventuele uitkering van een verzekeraar is Worksafe gerechtigd de penningen te incasseren.

14 – Garantie

1. De door Worksafe geleverde goederen voldoen aan de eisen en normen die gesteld worden. De genoemde garantie is bestemd voor het gebruik binnen Nederland.
2. De garantietermijn op levering van goederen geldt voor een periode van 2 jaar na levering. Indien de geleverde en geplaatste goederen door een derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantietermijn en voorwaarden die door de producent wordt verstrekt.
3. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. De garantie vervalt tevens indien het gebrek is ontstaan door omstandigheden waarop Worksafe geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals extreme regenval of temperaturen) etcetera.
4. Nadat de garantietermijn is vervallen, zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief alle bijkomende kosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Worksafe voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Worksafe toerekenbaar is.

16 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Worksafe is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.